ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นตัวแทน Mountain Rock Dropship

1. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในข้อตกลงนี้ หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตรา “เม้าเท่น ร็อค” หรือ “Mountain Rock” ทุกชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวย์โปรตีน (Mountain Rock Whey Protein) เป็นต้น
2. ข้อตกลงนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างท่านในฐานะตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ตัวแทน” กับ บริษัท สตาร์ทีน จำกัด ในฐานะเจ้าของสินค้า ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”
3. การแสดงความสนใจสมัครเป็นตัวแทนและการสมัครเป็นตัวแทนนี้เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัด ของการเป็นตัวแทนตามประกาศของบริษัททุกประการ
4. การแจ้งและกำหนดราคา
4.1 ตัวแทนได้รับอนุญาตให้แจ้งราคาขายสินค้า ข้อมูลของสินค้า ตลอดจนรายละเอียดของการชำระเงินค่าสินค้าที่ตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับสถานะของตัวแทนจำหน่ายได้ และ ดำเนินการทางกฎหมาย
5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5.1. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวแทนตกลงว่า จะไม่ส่งหรือนำ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทหรือบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ มาเผยแพร่ผ่านการนำเสนอข้อมูลขายสินค้า จัดส่งสินค้า และ ชำระเงินสินค้าของบริษัท
5.2. หากปรากฏว่า มีการส่งหรือนำเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีเหตุสงสัยว่าเนื้อหาข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องตามความในข้อข้างต้น หรือในกรณีมีเหตุอันสมควรอื่นใดนั้น บริษัทสงวนสิทธิในการระงับการเป็นตัวแทน โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น และหากมีเหตุจำเป็น บริษัทจะรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทางกฎหมายในลำดับถัดไป
5.3 การเผยแพร่ข้อความ / รูปภาพ / คลิป / เสียง / ภาพเคลื่อนไหวหรือเนื้อหาใดๆ ต้องได้รับอนุญาตและมีที่มาจากเนื้อหาที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น หากมีการตัดต่อ/แก้ไข หรือ จัดทำขึ้นเองในภายหลังโดยตัวแทน ไม่ว่าจะเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ โดยที่ไม่ได้แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบจากการเผยแพร่สื่อนั้นๆ และหากมีการละเมิดโดยก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ ทางบริษัทจะรวบรวมข้อมูล และดำเนินการทางกฏหมายในลำดับถัดไป
6. การขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ 6.1. ตัวแทนต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการติดต่อซื้อขาย การจัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือกระทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองด้วยความรอบคอบ โดย บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลและช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้บริษัทต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น
7. การจัดส่งผลิตภัณฑ์
7.1. กรณีการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท บริษัททำหน้าที่ รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลในการจัดส่งสินค้าซึ่งได้รับจากลูกค้า เจ้าของข้อมูล และตัวแทน แล้วจัดส่งสินค้าตามข้อมูลดังกล่าว โดยเนื้อหาข้อมูลในการจัดส่งสินค้าถูกตัดเตรียมขึ้นโดยลูกค้า เจ้าของข้อมูล และตัวแทน ดังนั้น ตัวแทนจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและให้ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ตัวแทนตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและจะดำเนินการใด ๆ ทุกประการเพื่อไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัท
8. บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดของตัวแทนได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และเป็นหน้าที่ของตัวแทนที่ต้องตรวจสอบข้อกำหนด เงื่อนไข กฎ และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่บริษัทมีการประกาศหรือแจ้งด้วยตนเอง